۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر
برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات اندودنتولوژی

/Images/UserFiles/3096/file/endo%20(2).pdf

 

سپوزیوم بزرگ نمایی

 

 

 

 

 

 

کارگاه درمان های دندانپزشکی تحت بزرگنمایی برگزاری کارگاه CBCT affilation
 

 

11 11 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 برگزاری کارگاه مبتنی بر شواهد 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1