۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين

 

 

در این جلسه چرایی و چگونگی مرور سیستماتیک و متا آنالیز مورد بحث قرار گرفت. جناب آقای دکتر نوابی با ارائه آماری در ارتباط با تعداد مقاله های چاپ شده در پایگاه pubmed دلیل انجام مرور های سیستماتیک را بیش از پیش روشن ساختند. در ادامه مطالب مربوط به انجام یک مرور سیستماتیک و متا آنالیز را ارئه نمودند.

 
Over 20 million citations in PubMed
 
Approx. 75 to 100 RCTs published daily
 
Usually impossible to consider all relevant
 
individual primary research studies in a decision making context

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•A systematic review answers a defined research question by collecting and summarizing all empirical evidence that fits pre-specified eligibility criteria.

•A meta-analysis is the use of statistical methods to summarise the results of these studies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•A systematic review answers a defined research question by collecting and summarizing all empirical evidence that fits pre-specified eligibility criteria.

•A meta-analysis is the use of statistical methods to summarise the results of these studies.