۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين

 

 

در ابتدای جلسه ابزار بررسی نقد مطالعات هم گروهی معرفی گردید. این ابزار عبارت است از   The Joanna Briggs Institute Checklist for Cohort Studies. به طور کلی مجلاتی معرفی شدند که مقالات چاپ شده در آنها مبتنی بر نقد سایر مقالات است. این مسله به دلیل وفور مقالات و تحقیقات چاپ شده در مجلات پزشکی است.

 

 

در ادامه قسمت های مختلف در این ابزار معرفی شد و همراه با معرفی قسمت های مختلف به طور هم زمان مقاله 

Smoking "shisha" (water pipe) or cigarettes may increase the risk for dry socket following extraction of mandibular third molars.

نقد گردید و همچنین این نقد با مطالب مورد بررسی با نقد علمی چاپ شده برای همین مقاله مقایسه گردید. بخش کوچکی ازین بحث در ادامه آمده است.