۱۳۹۹ شنبه ۲۳ فروردين
تعداد بازدید : 790

عنوان

مجری اصلی

بررسی میزان ایجاد تغییر رنگ در دندان های کشیده شده متعاقب کاربرد چند داروی داخل کانال

 

آرش شهروان

مقایسه ی اثرات تکنیک های مختلف بی حسی در درمان ریشه ی دندان های فک تحتانی  با پالپیت برگشت ناپذیر: a network meta-analysis of randomized clinical trials

 

آرش شهروان

ارزیابی شیوع دندان درد و فاکتورهای مرتبط با آن در خانمهای باردار شهر کرمان در سال 1396

 

فاطمه جهاني مقدم

بررسی میزان شیوع سنگ پالپی در بیماران  مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال 95-96

 

فاطمه جهاني مقدم

نقش گیرنده 1ارکسین در قسمت شکمی جانبی ناحیه خاکستری دور قناتی بر درد القایی با کپسایسین در پالپ دندان  و ارتباط آن با تغییر سطوح  مادهP در هسته دمی عصب سه قلو

 

مريم رئوف

بررسی تأثیر صدمات تروماتیک دندانی برکیفیت زندگی دانش آموزان 13-18 ساله شهرکرمان درسال1395

 

مريم رئوف

بررسی اثر استرس¬های مزمن  بی حرکتی، ازدحام و شنای اجباری بر درد پالپ دندان القا شده با کپسایسین در  موش های صحرایی نر بالغ

 

مريم رئوف

اثر ورزش  منظم  بر درد پالپ دندان  القا شده با کپسایسین در موش های صحرایی نر بالغ

 

مريم رئوف

تاثیر شستشو با حجم های مختلف هیپوکلریت سدیم 5.25%  بر میزان خروج اپیکالی دبری حین آماده سازی دندان های تک ریشه

 

مسعود پريرخ

بررسی هیستوپاتولوژیک داروی جدید  داخل کانال با پایه کورتیکواستروئیدی درمیزان التهاب پری اپیکال پس از ایجاد پریودنتیت اپیکالی حاد در فواصل بین جلسات درمان ریشه در دندانهای  گربه

 

آرش شهروان

بررسی تاثیر حذف مواد اسیدی از رژیم غذایی در بیماران مبتلا به حساسیت دندانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور.

 

فائزه حمزه

سنتز مونومر آکریلات روی، افزودن آندردرصدهای وزنی (5-0 %)به  رزین چسباننده دندانی و بررسی خصوصیات آنتی باکتریال، فیزیکی و مکانیکی آن

 

علي اسکندري زاده

مقایسه قابلیت  شکل دهی 2 تکنیک Revo-S , Hyflex EDM/ CM  در کانالهای خمیده دندانهای کشیده شده انسان

 

مريم کوزه کناني

بررسی اثرات آلفا پنین بر درد پالپ دندان القاء شده با کپسایسین و القا COX2 در هسته دمی عصب سه قلو در موش¬های صحرایی نر بالغ

 

جهانگير حقاني

بررسی ارتباط بین صدمات تروماتیک دندانی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در دانش آموزان 18-13 ساله شهر کرمان در سال 1395

 

مريم رئوف

مقایسه ی تاثیر بی حسی آرتیکایین 4%و لیدوکایین 2% در کشیدن دندان های مولر دوم شیری فک بالا

 

آزاده حري

بررسی تاثیر استفاده از لوبریکانت های قلم متفاوت بر ثبات رنگ کامپوزیت های دندانی

 

نفيسه علم آموز

بررسی اثر تجویز مورفین در دوره بارداری بر آپوپتوز سلولهای مزانشیمی دنتال پاپیلای دندان در موش صحرایی

 

سارا امان پور

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک پالپ دندان های پوسیده با توجه به محل وعمق پوسیدگی.

 

مريم رئوف

بررسی همبستگی بین مصرف طولانی مدت کورتیکو استروئید و کلسیفیکاسیون پالپ شامبر

 

مريم رئوف

بررسی اثر طول عمر بر دقت اپکس لوکیتور Root ZX در تعیین طول کارکردکانال

 

مسعود پريرخ

بررسی میزان شیوع Middle Mesial Canals در دندانهای مولاردوم
 فک  پایین مردم شهر کرمان  و فاکتورهای وابسته درفاصله زمانی 97-96

 

مريم کوزه کناني

بررسی کیفیت گزارش  محاسبه حجم نمونه در مطالعات کارآزمایی بالینی در بیماریهای
دهان در سه مجله معتبر در سالهای 2000-2001، 2009- 2010 و 2015-2016

 

مريم راد

ارزیابی کیفی علل ترس دندانپزشکی در بیماران کاندید درمان ریشه دندان

 

سارا امان پور

بررسی مقایسه ای ایبوپروفن،نوافن،مفنامیک اسید و سلکوکسیب در بهبود درد دندان در بیماران
دارای پالپیت symptomatic  در مرحله ی قبل از انجام درمان های اورژانس اندودوتیک

 

آرش شهروان

تاثیر شستشو با حجم های مختلف هیپوکلریت سدیم 5.25%  بر درد پس از درمان در دندان های تک ریشه با پالپیت برگشت ناپذیر

 

مسعود پريرخ

ارزیابی شیوع دندان درد و فاکتورهای مرتبط با آن در خانمهای باردار شهر کرمان در سال 1396

 

فاطمه جهاني مقدم

بررسی شیوع پریودنتیت پری اپیکال در بیماران آرتریت روماتوئید در شهر کرمان در سال 1395

 

فاطمه جهاني مقدم